دربارۀ ما

مدرسهٔ مجازی فلسفه

مدرسۀ تردید مدرسه‌ای مجازی است با محوریت آموزش فلسفه، ترویج سنجشگرانه‌اندیشی و پرورش مهارت فلسفی اندیشیدن در دیگر حوزه‌های تخصصی.

«تردید» هم برای عموم علاقه‌مندان به فلسفه، هم برای متخصصان، هم برای کسانی که در نظام آموزش دانشگاهی فلسفه کمبودهایی می‌بینند، هم برای کودکان و هم برای متخصصان دیگر رشته‌ها برنامه‌هایی ارائه می‌دهد. مدرسۀ تردید می‌کوشد دانش پایۀ فلسفه را از طریق پیوند زدن مباحث فلسفی با زندگی روزمره افزایش دهد و حساسیت شهروندان را به مباحث فکری و فلسفی ارتقا دهد.

اصول مدرسه تردید

ترویج فلسفه

ترویج فراگیر فلسفه برای همه مخاطبان

فلسفه کاربردی

کاربردی کردن مباحث فسلفی و امکان گفتگو با دیگر حوزه‌های دانش

آموزش فلسفه

تاکید بر تولید دانش

دوره‌های جامع فلسفه

آموزش، بحث و نظر پیرامون مباحث فکری و فلسفی

پایه‌گذاران

معرفی مدیران و مؤسسان مدرسه مجازی فلسفه تردید

 
 

 

 

حسین شیخ‌رضایی

بابک عباسی

کاوه بهبهانی

مسعود صادقی

غزاله حجتی

مالک حسینی

امیر حسین خداپرست

کریم کرمی

همراهان و حامیان

نهادها و شرکت‌های زیر در مقاطع مختلف با ما همکاری داشتند