فلسفۀ ذهن؛ کندوکاوی در ماهیت ذهن، آگاهی و حیث التفاتی