مریم نصر اصفهانی

مریم نصر اصفهانی

مدرک تحصیلی: دکتری فلسفه (اخلاق)، دانشگاه جواهر لعل نهرو دهلی نو

رتبه علمی: استادیار گروه پژوهشی مطالعات زنان،، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پست الکترونیکی: maryam.nasr@gmail.com